Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2019

stiopa46
0633 db3c 500
Reposted fromfeegloo feegloo viasm0k1nggnu sm0k1nggnu
stiopa46
0947 61a8 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viastrzepy strzepy
stiopa46
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viastrzepy strzepy
stiopa46
1626 28c9
Reposted fromteijakool teijakool viarinder rinder
stiopa46
1505 7c84 500
stiopa46
Reposted fromnaich naich viainzynier inzynier
stiopa46
0538 b568 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakrolik krolik
stiopa46
0249 c3d2 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viakrolik krolik
stiopa46
0079 1609
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy vianoisetales noisetales
stiopa46
2020 d500 500
Reposted fromfungi fungi vianoisetales noisetales
stiopa46
7751 adf9
Reposted fromdatfeel datfeel viapervking pervking
stiopa46
1067 5ba9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapervking pervking
stiopa46
stiopa46
6636 d136 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viakrolik krolik
stiopa46
6153 658a 500
Promise
Reposted frompiefke piefke viaatheism atheism

November 11 2019

stiopa46
5000 445a
Reposted fromteijakool teijakool viaSardion Sardion
stiopa46
4473 ea61
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakrolik krolik
stiopa46
5042 a472 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viapsychedelix psychedelix
stiopa46
4092 19f9 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapsychedelix psychedelix
stiopa46
7315 6d8f 500
Reposted frompsychedelix psychedelix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl